Специфика на училището

Специфика на училището

От момента на своето основаване до сега ЧСОУ „Артис" остава единственото училище в България с утвърдена от МОМН специфична програма, която обединява програмите на училище по изкуства и езиково училище. Освен общообразователните предмети (по задължителната програма на МОМН), училищната програма включва:

1) Езиково обучение - ранно езиково обучение по английски като първи чужд език и възможност за избор между няколко езика (италиански, немски, руски и др.) като втори чужд език в началния курс; интензивно обучение по английски език по програмата на езикова гимназия и обучение по втори чужд език (избор между няколко чужди езици – италиански, немски, руски и др.) в гимназиалния курс.

2) Обучение по изкуства (от 1-ви до 12-ти клас), в което са застъпени: изобразително изкуство, рисуване, приложни изкуства, история на изкуството, художествена фотография, компютърна графика и дизайн. Нашите ученици могат да се явяват и на изпит към Лондонския кралски музикален колеж и получават документ за завършен музикален клас.

3) Сугестопедично обучение в начален етап, което осигурява: многократно завишен обем на учебния материал (от 3 до 5 пъти спрямо класическата педагогика); усвояване на знания с лекота, в приятна и позитивна атмосфера, с много игри; атмосфера на приятелство, толерантност; приятно изживяване и релаксация; разкриване на паметовите и личностните резерви; свобода на личната изява.

Чрез постигането на синергия между изкуство и обучение, т.е. учене чрез помощта на творческия процес, ние искаме да направим училището желано и привлекателно за учениците място.


Училището предлага:

  • участие в изложби
  • участие в международни проекти и обмен
  • учебни пленери в България и чужбина
  • международни сертификати
  • поетапно въвеждане на сугестопедичния метод
  • квалифицирани учители
  • целодневно обучение
  • малки паралелки
  • разнообразни извънкласни дейности
  • транспорт от/до дома

Мисия, визия и добродетели на училището

1. МИСИЯ НА "АРТИС"

Да запазим естествената любов на децата към ученето и да утвърдим изкуството като неотменна част от образователния процес.

2. ВИЗИЯ НА "АРТИС"

УЧИЛИЩЕТО:

Училище "Артис" мотивира и поощрява развитието на децата, като запазва и използва естествените им нагласи за учене. Всеки член на общността ни живее с добродетелите на училището: Хармония в средата и отношенията, Развитие, Вдъхновение, Професионализъм, Свобода и отговорност, Сътрудничество и Принадлежност. В училище „АРТИС” изкуството, чуждите езици и технологиите са средство за постигане на хармония, успешна реализация и свобода.

“АРТИС” използва хуманнни и иновативни подходи в обучението. Развиваме и прилагаме сугестопедичния метод на обучение, тъй като той е доказано най-доброто българско постижение в световната педагогика. Включваме проектно-базирно учене като адекватен начин за развиване на интердисциплинарно знание и връзка с реалния живот. Изграждаме „АРТИС” като привлекателно място за изява и творчество.

Училището взаимодейства на национално и международно ниво с други образователни институции, неправителствени и бизнес организации.

Обучението при нас е основано на индивидуален подход, така че да развиваме личността на всеки ученик.

УЧИТЕЛИТЕ:

Екипът на „Артис” се състои от висококвалифицирани и мотивирани специалисти, които с любов, внимание и уважение към личността на всяко дете изграждат навици, създават умения, образоват и възпитават нашите ученици.

Учителят в „Артис” е отговорен, непрекъснато се усъвършенства, следи актуалната информация, свързана с неговата работа. Всеки учител вижда учебния материал глобално и подхожда творчески, за да го направи достъпен и интересен за всяко дете, като умее да свързва дълбоките познания по учебния предмет с реалния живот.

УЧЕНИЦИТЕ:

Учениците в „Артис” споделят добродетелите и мисията на училището и живеят с тях. Те са отговорни, съпричастни и ангажирани, растат като граждани на света, с активна позиция, уверени в собствените си сили.

Учениците на „Артис” се възпитават в дух на толерантност, взаимопомощ, уважение, подкрепа и доверие към всеки член на общността. Умеят самостоятелно да организират времето си и спазват споделените правила. Ясно изразяват и защитават собствена позиция. Сътворяват и развиват проекти, индивидуално или в група. Умеят да събират, обработват и анализират необходимата им информация. Те са вдъхновени творци и личности, които притежават широта на мисленето и богата обща култура.

Всеки зрелостник се стреми да надгражда постоянно знанията и уменията, които притежава - използва свободно два или повече чужди езика, има изградена лична финансова култура и посреща предизвикателствата с предприемачески дух и висока мотивация за личностна реализация.

Учениците на АРТИС работят в сътрудничество с утвърдени специалисти и се радват на международно признание за постиженията си.

СРЕДАТА:

Средата в училище „Артис” е устойчива, естетична и сигурна. Учители, ученици и родители я сътворяваме заедно. Комбинираме съвременни технологии и изкуство, за да създадем творческа атмосфера и уют. Тук общуваме свободно и спокойно, осъзнато изразяваме себе си.

МЕНИДЖМЪНТ:

Училищният мениджмънт работи според добродетелите на училището, като вдъхновява и мотивира екипа за реализирането и развитието на визията на „Артис”. Ръководството познава и използва личните качества и умения на всеки член от екипа, дава пространство и подкрепа за лична инициатива, създава, поддържа, комуникира и спазва ясни и точни правила и изисквания за работа, като подкрепя личностното, професионално и кариерно развитие на учителите.

3. ДОБРОДЕТЕЛИ НА "АРТИС"

РАЗВИТИЕ – учим постоянно от опита си и от другите около нас. Ценим многообразието и посрещаме с отворено съзнание новото и различното с добронамереност и толерантност.

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ – работим за успеха на учениците и престижа на училището. Ценим квалификацията, уменията и отговорността. Уважаваме знанието и труда на всеки.

СВОБОДА И ОТГОВОРНОСТ – свободни сме да правим информиран избор в процеса на обучение и носим отговорност за резултата от него. Търсим активно начини да изразим, аргументираме и проявим себе си.

СЪТРУДНИЧЕСТВО – изграждаме общност от съмишленици. На базата на толерантно отношение, градим доверие, позитивизъм и уважение един към друг.

ПРИНАДЛЕЖНОСТ - споделяме ясни и точни правила. Спазваме ги с мисълта, че те гарантират хармоничност на учебната среда.

ХАРМОНИЯ В ОТНОШЕНИЯТА И СРЕДАТА – работим с вяра в потенциала на всяко дете и с уважение към личността му, неговите таланти, заложби и интереси. Влагаме любов и грижа в отношението си към хората, средата и природата.

ВДЪХНОВЕНИЕ – изпълваме дните си с радост, творчество, изкуство и естетика. Работим всеотдайно, стремим се всеки ден да даваме най-добро от себе си. Постигаме целите си с любов и лекота.