Европейски учебни проекти

Особено ценни са проектите по програма Коменски, които ангажират в изпълнението си голяма част от преподавателския екип и учениците. Нашето училище вижда следните няколко основни причини за желанието си да работи по проекти от Коменски:

- Проектите помагат за внедряването на нови теми с общоевропейско значение в учебната програма и водят до нейното подобряване и съвместяване с европейските стандарти.

- Учебните програми се усъвършенстват, създават се условия за все по-усилено използване на новите технологии в часовете по различни предмети.

- Усъвършенства се интердициплинарното обучение, предаването на знания и опит от по-напредналите ученици към по-малките или новопостъпилите, работата в екип.

- Създава се атмосфера на съревнование и сътрудничество, увеличава се мотивацията у всички (учители и ученици).

- Чрез проектите, особено когато продължават няколко години, се създават международни екипи, които работят в тясна връзка помежду си, създават се приятелски отношения и доверие, които стават основа за продължаване на контактите и съвместната работа, дори след завършване на проекта.

- Утвърждава се връзката между училището и местната общност в лицето на община Триадица и Столична община, разпространяват се добрите практики.

Особено ценни са проектите по програма Коменски, които ангажират в изпълнението си голяма част от преподавателския екип и учениците. Проектите помагат за внедряването на нови теми с общоевропейско значение в учебната програма и водят до нейното подобряване и съвместяване с европейските стандарти.

2002-5 г. - "Влияние на религията върху изкуството" и "Занаяти и технологии" с партньори от Италия, Белгия, Финландия и Румъния. Нашата работа бе високо оценена както от отговорните организации, така и от нашите партньори, които ни избраха за домакини на 4 срещи по проектите. Партньор в проектите бе район Триадица.

2006 г. - e-twinning проект "Визуална поезия" с училище по изкуства от Атина - Гърция.

2005-8 г. - "Идентичност" с партньори от Великобритания и Полша. За резултатите от работата ни по този проект ЧСОУ "Артис" е включено в Компендиума за 200-те най-добри практики в Европа, съставен от Европейската Комисия в Брюксел и в EUCLID - the UK Contact point for the European year of Intercultural Dialogue 2008. Партньор в проекта бе район Триадица.

2008 г. - e-twinning проект „Годините, които промениха историята на Европа през 20 век" с партньор Научно-технологичния лицей „Ферми" от гр. Мантуа - Италия.

2008 г. - e-twinning проект "„Европейска фото-галерия." с партньори училища от цяла Европа.

2008-10 г. - Координатори по проект „Олимпийските ценности като основа за интеркултурния диалог" с партньори от Гърция, Великобритания, Белгия, Холандия и Италия. Проектът включва над 7000 ученици от 7 европейски училища и предизвиква изключителен интерес в отговорните органи, медиите и участниците. Наш партньор в него е Столична община, където през м. октомври 2008 г. се провежда официалното откриване. След приключилата мониторингова проверка по проекта през м. октомври 2009 г., бяхме поканени да представим резултатите от него на „Дни Коменски", организирани от Националната агенция ЦРЧР през м. декември в гр. Бургас.

2010-12 г. - Координатори по проект „Мозайка - Седемте чудеса на нашия град" с партньори от Гърция, Великобритания, Белгия, Холандия, Италия, Испания и Португалия. Проектът включва 9 европейски училища с около 10 000 ученици. Наш партньор в него е Столична община, където през м. октомври 2010 г. се провежда официалното откриване.

2012-14 г. – Координатори по проект „Ролеви модели на нашата европейска идентичност” с партньори от Гърция, Великобритания, Белгия, Холандия, и Испания.

2015-17г. – партньори по проект Еразъм+ „Природни паркове” с училища от Испания, Полша, Гърция и Италия.